Regulamin


  Pobierz regulamin

Regulamin imprezy „Koncert na Tekach 9” na wydzielonym terenie osiedla studenckiego Politechniki Wrocławskiej, położonego przy ul. Wittiga, w dniu 06.06.2019 r.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy koncertu na wydzielonym terenie osiedla studenckiego “Wittigowo” w dniu 06.06.2019r. organizowanego przez Politechnikę Wrocławską, adres siedziby: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław (zwaną dalej “Organizatorem”), w ramach “Koncert na Tekach 9”.

2. Wydarzenie jest realizowane jako impreza, co do której nie stosuje się zapisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 wraz z późniejszymi zmianami ze względu na spełnianie przez Organizatora warunków zawartych w artykule 2 wspomnianej ustawy.

3. Teren niniejszej imprezy jest wytyczony przez ogrodzenie tymczasowe oraz ogrodzenie stałe. Pracownicy Ochrony wykonują działania na wydzielonym terenie imprezy. Działania Pracowników Ochrony nie obejmują akademików.

4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik przyjmuje tym samym do wiadomości, że w przypadku niestosowania się do Regulaminu będzie pozbawiony prawa do uczestnictwa w wydarzeniu.

5. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na tejże imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym organizowane jest wydarzenie.

Wejście na teren imprezy oraz uprawnienia pracowników ochrony podczas imprezy

6. Uczestnikami imprezy mogą być tylko osoby pełnoletnie. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia odzieży i mienia podczas trwania imprezy.

7. Każdy uczestnik dobrowolnie zgadza się na poddanie kontroli przeprowadzanej przez pracowników ochrony podczas każdorazowego wejścia na teren imprezy oraz czynnościom wykonywanym przez pracowników ochrony na bramkach wejściowych /wyjściowych oraz w czasie trwania imprezy na jej terenie. Organizator oraz Pracownicy Ochrony mają prawo do odmówienia wstępu oraz przebywania osobom będących w stanie widocznie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub które odmawiają poddania się poniższym czynnościom. W takich przypadkach pracownicy ochrony mają też zatrzymać taką osobę i poinformować Kierownika ds. Bezpieczeństwa, który ma prawo wezwać Policję. W szczególności do zadań pracowników ochrony należy: a) stwierdzanie uprawnień osób do przebywania na terenie imprezy poprzez weryfikację pełnoletności na podstawie dowodu osobistego na wejściu oraz legitymowaniu osób w czasie trwania imprezy w celu ustalenia ich tożsamości, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy. b) prawo do przeglądania zawartości bagaży, plecaków, odzieży osób, w celu sprawdzenia, czy osoby nie wnoszą lub nie posiadają broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,

materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków, substancji psychotropowych, szklanych opakowań, metalowych noży i widelców itp. c) prawo do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy. d) prawo do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy, a także chronionego mienia zwłaszcza osób pod widocznym wpływem alkoholu, agresywnych, posiadających ukryte wcześniej niebezpieczne narzędzia lub nie wykonujących poleceń pracowników ochrony. e) poprzez podjęcie odpowiednich działań zgodnych z prawem, usuwanie z terenu imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

8. Uczestnik imprezy nie ma prawa do wchodzenia na jej teren przez ogrodzenie tymczasowe oraz ogrodzenia stałe lub inne miejsca do tego niewyznaczone. Zabrania się wspinania się na wszelkie obiekty na terenie imprezy.

9. Organizator lub w jego imieniu pracownicy ochrony mają prawo odmówić osobie wejścia na teren imprezy, jeśli stwierdzi się, że osoba zakłóca ład i porządek publiczny przed wejściem na jej teren lub w jej pobliżu.

10. Ocena zachowania uczestnika imprezy oraz kwalifikowanie przedmiotów jako niebezpiecznych należy do pracowników ochrony.

11. Organizator lub w jego imieniu pracownicy ochrony mają również prawo odmówić wejścia osobie, której wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację na podstawie dowodu osobistego, a także osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach lub niebezpieczną biżuterię (np. obroża z kolcami, kastety, pasy ćwiekowane itp.).

12. Zabrania się wprowadzania na teren imprezy zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników, a także poruszania się rowerem oraz innymi jednośladami lub samochodami, które nie posiadają zezwolenia wydanego przez Organizatora.

Zasady organizacyjne i porządkowe na terenie imprezy

13. Na terenie wydarzeń obowiązują odpowiednie zasady ubioru, których nieprzestrzeganie może skutkować usunięciem z terenu wydarzenia. Zabrania się posiadania ubrań: a) sugerujących przynależność do organizacji do organizacji prawnie zabronionych. b) z logiem: klubów sportowych, klubów sportów walki, szkół samoobrony, szkół lub firm ochroniarskich, partii politycznych, organizacji politycznych, symboli narkotyków lub związanych z „drug culture” oraz ugrupowań i symboli wymienionych w pkt a i b, c) z napisami: obraźliwymi, wulgarnymi, wyrażającymi poglądy polityczne lub wprowadzającymi w błąd innych uczestników wydarzenia np. koszulka z napisem „ochrona” lub „kierownik imprezy”, jak i zawierającymi treści prawnie zabronione, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej; d) sugerujących przynależność do anarchistycznej subkultury. Dodatkowo strój musi zakrywać intymne części ciała.

14. Obowiązuje kategoryczny zakaz: posiadania, dystrybucji, spożywania substancji psychoaktywnych oraz psychotropowych na terenie wszystkich wydarzeń w ramach imprezy.

15. O wszelkich aktach wandalizmu, kradzieży, pozbawienia godności, obrażania dobrego imienia, naruszenia nietykalności osobistej, występków zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników lub celowemu działaniu na szkodę innego uczestnika, bądź organizatorów dokonanych przez uczestników wydarzenia, informowane będą Policja oraz Prorektor ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej. W przypadku innych uczelni niż Politechnika Wrocławska, informowane będą także władze uczelni macierzystej, z której dany uczestnik pochodzi.

16. W przypadku spowodowania szkód przez uczestnika zostaje sporządzony protokół incydentu, w którym to zobowiązuje się on do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawienia. W przypadku umyślnego spowodowania zniszczeń po spisaniu protokołu nastąpi natychmiastowe usunięcie z imprezy.

17. Podawanie alkoholu (bez względu na rodzaj i opakowanie), substancji lub przedmiotów zabronionych na terenie imprezy, ponad ogrodzeniem lub pod nim uważa się za surowo zabronione i skutkuje natychmiastowym usunięciem z terenu imprezy osoby odbierającej oraz nie wpuszczeniem osoby podającej.

18. Na terenie imprezy zabronione jest sprzedawanie, reklamowanie, akwizycja oraz przeprowadzanie zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.

19. Zabrania się wywieszania oraz eksponowania na terenie imprezy bannerów oraz transparentów zawierających treści wulgarne, związane z subkulturami, klubami piłkarskimi, nawołującymi do nienawiści, agresji itp.

20. Zaśmiecanie terenu imprezy jest zabronione i stanowi podstawę do usunięcia z terenu imprezy.

21. Korzystając z sanitariatu należy pamiętać o zachowaniu kultury i higieny. Kabina sanitarna należy pozostawić w czystości. W przypadku zauważenia przez wolontariuszy sytuacji, w której uczestnik zostawia po sobie niewłaściwy stan kabiny ustępowej organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia uczestnika kosztami sprzątania.

22. Załatwianie potrzeb fizjologicznych poza kabinami sanitarnymi jest zabronione i może skutkować usunięcie z imprezy oraz obciążeniem uczestnika kosztami sprzątania.

23. W przypadku zauważenia sytuacji wymagającej interwencji pracowników ochrony lub służb medycznych należy to bezzwłocznie zgłosić wolontariuszowi lub pracownikowi ochrony.

24. W przypadku złego samopoczucia, nabawienia się kontuzji, skaleczenia lub poparzenia należy bezwzględnie udać się do punktu medycznego w celu uzyskania pomocy.

25. Na terenie całego wydarzenia obowiązuje kategoryczny zakaz parkowania samochodów na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych i przeciwpożarowych. Zakazuje się poruszania się na terenie imprezy samochodami – zakaz nie dotyczy zespołów, obsługi technicznej i organizatorów,

Prawa i obowiązki uczestników imprezy

26. Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatny udział w wydarzeniu.

27. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń wolontariuszy, pracowników ochrony oraz koordynatorów wydarzenia.

28. Każdy uczestnik zobowiązany jest przebywać w miejscu do tego wyznaczonym przez Organizatora. Obowiązuje surowy zakaz przebywania w miejscach niedozwolonych, wyłączonych z terenu wydarzenia, takich jak zaplecze sceny, miejsca wydzielone lub wymagających uprawnień do przebywania, których dany uczestnik nie posiada. W przypadku niewykonania polecenia odnośnie opuszczenia takich wyłączonych miejsc i sektorów będą podejmowane czynności jak w pkt 9 niniejszego regulaminu.

29. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się niniejszym Regulaminem imprezy z mapą terenu imprezy, w tym z lokalizacją wyjść ewakuacyjnych, punktów medycznych oraz Sztabu Organizatora.

Postanowienia końcowe

30. Organizator oraz Pracownicy Ochrony nie biorą odpowiedzialności za skutki i konsekwencje czynów, będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń Organizatora i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

31. W kwestiach spornych rozstrzygające są treści zawarte w przepisach prawa polskiego. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

32. Organizator informuje, że każdy uczestnik imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas wydarzenia będą również używane światła stroboskopowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu uczestnika oraz innej osoby przebywającej na ternie imprezy lub w jego otoczeniu, spowodowany pozostawaniem w strefie oddziaływania dźwięku lub światła, używanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu lub utratę zdrowia.

32. Organizator może utrwalać przebieg wydarzenia dla celów marketingowych, dokumentacyjnych lub reklamowo -promocyjnych. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą korzystać z takiego nagrania lub jego fragment, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie imprezy, bez ograniczeń czasowych I terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku określonych w art.50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim I prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.631 z późn. zm.). Uczestnicy lub osoby przebywające na terenie imprezy wyrażają zgodę na utrwalanie I rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy.

33. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany miejsca i / lub terminu, jeśli będzie to wynikało z przyczyn od niego niezależnych, z powodu odwołania przyjazdu przez artystę, Siłę Wyższą, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany miejsca i / lub terminu, jeśli będzie to wynikało z przyczyn od niego niezależnych.

34. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania i odwołania wydarzenia w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby uczestników wydarzenia lub w przypadku wystąpienia innego czynnika wpływającego na pogorszenie bezpieczeństwa dla uczestników.

35. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie wydarzenia – www.koncertnatekach.pl, w Sztabie Organizatora (namiot Info na boisku między akademik T-16 i T-17) oraz przy wyznaczonych wejściach na imprezę. Każdy z uczestników może zgłaszać ewentualne zastrzeżenia do niniejszego regulaminu w Sztabie Organizatora.