Regulamin

Pełny regulamin Koncertu na Tekach

1. Teren imprezy – plac pomiędzy akademikami Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wittiga. Osoby przebywające na terenie imprezy akceptują regulamin imprezy i zobowiązują się do stosowania wszelkich zaleceń, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

2. Służby porządkowe organizatora imprezy mają prawo: legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te posiadają przedmioty niebezpieczne (broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, szklane pojemniki i puszki), usuwania osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

3. Impreza ma charakter otwarty – nie jest biletowana.

4. Małoletni uczestniczący w imprezie bez opieki dorosłych, biorą w niej udział na wyłączną odpowiedzialność rodziców i opiekunów.

5. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia odzieży i mienia podczas trwania imprezy.

6. Zakazuje się: poruszania się na terenie imprezy samochodami – zakaz nie dotyczy zespołów, obsługi technicznej i organizatorów, niszczenia sprzętów, ławek, koszy na śmieci, zieleni itp., wnoszenia alkoholu na teren koncertu, kolportażu materiałów reklamowych bez zgody organizatorów.

7. Uprawnienia ochrony (pracownicy firmy IMPEL – umundurowani, posiadający identyfikatory): legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądanie zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwanie ich do opuszczenia imprezy, stosowania środków zgodnych z art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.), ujęcie, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia

8. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

9. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko.

10. Organizatorem imprezy jest: Organizacja Studencka Donum, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Akademickiej Razem oraz Duszpasterstwo Akademickie Redemptor. Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatorów, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne i bezpieczne użytkowanie.

11. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Harmonogram Imprezy, który zostanie umieszczony na stronie internetowej www.koncertnatekach.pl

12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości do dnia imprezy informacje można uzyskać u rzecznika prasowego koncertu mailowo: kontakt@koncertnatekach.pl

13. W dniu imprezy informacje można dodatkowo uzyskać od służb organizacyjnych imprezy oznaczonych identyfikatorami.